HUAWEI P30 Pro-Carson (陈伟楷)-Norway-01

HUAWEI P30 Pro_Fan Jun (范俊)-Beijing-China
HUAWEI P30 Pro-Deng Songquan (邓松泉)-New York-US-02